Diller

Eczane Hizmetleri Ders İçerikleri

  1. Programda Yer Alan Tüm Derslerin İçeriği

 

YDİ107 Yabancı Dil I (2+0)2:  1-A quick recap of the language sts have covered 2- Talking about friends and covering relevant vocabulary ,3-Talking abouat personalities and interest and focusing on related vocabulary , 4- Focusing on the present simple questions  5- Presenting vocabulary related to places  6- Reading a leafleti dialogue , an ainterview and a letter   7- Studying vocabulary related to “this to do” and months  8- Focusing on posseesive forms   9- Talking about people from history and the past life  10- Focusing on the past simple affirmative –regular and irregular verbs. 11- Telling stories and talking about books and films  12- Focusing on the past simplequestions and negatives 13- Focusing on countable and uncountable: some, any, a lot of and studying container words 14- Reading an article  15- Studying vocabulary related to sports and parts of tyhe body  16- Focusing on “have to/don’t have to” and “can/can’t”.

 

TRD109 Türk Dili I (2+0)2: 1-Dilin Tanımı 2- Dil Kültür İlişkisi 3- Dil Aileleri 4- Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri 5- Yapı bakımından dünya illeri 6- Türkçenin yapı özellikleri  7- Türkçenin tarihi gelişimi a- Eski Türkçe  b- Orta Türkçe  c- Yeni Türkçe  8- Türklerin kullandıkları alfabeler  9- Ses Bilgisi  10- Kelime ve Türkçedeki kelime türleri 11- Örnek metinlerle kelime ve cümle bilgisi

AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0)2: Türk İnkılabının niteliği ve önemi,Türk İnkılabını hazırlayan sebepler,Osmanlı Devletinin parçalanmasına yol açan önemli siyasi ve askeri gelişmeler,Osmanlı Devletinin parçalanması,İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemalin Tutumu, Mustafa Kemalin Milli Mücadelenin lideri haline gelmesi,Kongreler yoluyla milli teşkilatlanma,Kuva-i Milliye ve Misak-i Milli,TBMM'nin açılması ve yeni devletin oluşumu,Milli Mücadelede cepheler,Batı Cephesi ve muharebeler,Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Konferansı.

MAT101 Matematik (2+0)2: Kümeler, Sayı Sistemleri, Üslü ve Köklü İfadeler, Özdeşlikler, I. ve II. Derece Denklemler; Oran ve Orantı Tanımları, Çeşitleri, Orantı Yardımıyla Problem Çözme; Yüzde ve Faiz Oranları: Yüzde ve Faiz Hesapları; Fonksiyonlar: Bağıntı ve Fonksiyon Kavramları, Fonksiyonlarla İşlemler, Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar konularını işler.

KEH101 Genel Kimya (2+0)3: Periyodik Sistem, Çözünürlük: Katı, sıvı ve gazların sudaki çözünürlüğü, Çözünürlüğe etki eden etmenler, Maddelerin Ayrılması; Karışımlar, Karışımları ayırma yöntemleri, Bileşikleri ayırma yöntemleri, Elementler ve Bileşikler; Elementlerin kökeni, Elementler ve bileşiklerin atom modellerini kavrayabilme, Maddenin Yapısı; Elementlerin sınıflandırılması, iyonlar, Bağlar, Bileşikler, Atomlar, Moleküller, Asitler ve Bazlar; Asit Baz kavramı, Metal ve ametal oksitlerin bazlik ve asitlikleri, Radyoaktivite; Atom çekirdeğinin yapısı, Radyoaktif bozukluklar, Bozulma çeşitleri, Tabii ve suni radyoaktiflik.

 

KEH103 Genel Biyoloji  (2+0)3: Bilim ve bilimsel bilginin özellikleri, Bilimsel çalışmanın aşamaları, Biyoloji biliminin tarihçesi ve alt çalışma alanları, Günümüzdeki popüler biyolojik uygulamaları, Canlıları oluşturan temel elementler ve kimyasal bağları, Canlılar ile cansız maddeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları, Canlıların ortak özelliklerinin ve yaşamsal faaliyetleri, Canlıların temel bileşenleri ve Makromoleküller, Hücrenin tarihçesinin ve hücre teorisi, Hücrenin şekli, yapısı ve işlevleri, Hücrenin sitoplazması ve organelleri, Hücre zarının yapısı ve işlevi, Hücre zarından madde taşınım çeşitleri, Canlıların sınıflandırılması, Hücre döngüsü, Mitoz bölünmenin ve bölünme safhaları, Eşeysiz ve eşeyli üreme, Mayoz bölünmenin ve bölünme safhaları, Bakterilerin genel özellikleri, Bakterilerin sınıflandırılması, Antibiyotiklerin genel özelliklerinin ve kullanımı, Virüslerin genel özelliklerinin ve sınıflandırılmasının anlatılması

 

KEH105 Anatomi&Fizyoloji (3+0)5:  Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi, Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi Sinir Siteminin anatomik yapıları, Periferik Sinir Sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları, Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemi yapıları, Homeostaz kavramını açıklayabilme, Hücrenin organellerini ve fonksiyonel özelliklerini, memban transportunu kavrayabilme, Kan hücrelerinin genel özelliklerini ve işlevlerini sayabilme, bağışıklık mekanizmalarını tanımlayabilme, Kasların yapısını, genel özelliklerini ve işlevlerini açıklayabilme, Solunum sisteminin genel olarak yapısını, özelliklerini ve düzenleyici mekanizmaları açıklayabilme, Sindirim sisteminin temel çalışma prensiplerini, sindirimin sinirsel ve hormonal yolla kontrolünü kavrayabilme, Kalp ve dolaşım sisteminin genel özelliklerini ve düzenleyici mekanizmaları kavrayabilme, Hormonların genel özellikleri ve tki mekanizmalarını kavrayabilme, Boşaltım sisteminin yapısını tanımlayabilme, genel özelliklerini ve işlevlerini sayabilme, Santral ve periferik sinir sistemi yapılarını ve işlevlerini kavrayabilme, Duyu organlarının genel işleyişini kavrayabilme.

 

KEH107 Tıbbi Terminoloji (2+0)4: Terminolojiye giriş; ekler, kökler, ön ekler, son ekler bileşik kelimler ve okunuşları, Tıbbi terminolojiye ilişkin genel bilgiler ve biyolojik sistemlere ilişkin terimler, Tıbbi Enfeksiyon ve kanser terminolojisi, Kardiyovasküler sisteme ait terminoloji, Solunum sistemine ait terminoloji, Gastrointestinal sisteme ait terminoloji, Santral sinir sistemine ait terminoloji, Üreme sistemine ait terminoloji, Hematolojik sisteme ait terminoloji, Üriner sisteme ait terminoloji, İlaç terminolojisi; farmakoloji, biyoyararlanım, tablet, şurup, eliksir nedir? Reçete terimleri; reçetelerde yer alan kısaltmalar, tanı ve teşhislerin anlamları, Fitoterapi terimleri; yaprak, dal ve drog nedir? 

 

KEH109 Eczane Hizmetlerine Giriş (2+0)2: Tanımlar, Eczane Çalışanlarının Görev ve Sorumlulukları, Eczanede bulunan bölümler ve ekipmanlar, Reçete çeşitleri, Eczaneden satışı yapılacak ürünler, Eczanede satılabilir ürünler ve eczane bulundurulması zorunlu ilaç ve tıbbi malzemeler, Eczanelerde raf düzeni, Serbest eczanelerin denetimi, İlaç Takip Sistemi (İTS), Ecza Deposu, satış yapılabilen yerler, denetimler, Hastane Eczaneleri, İlaçların Servislere Gönderilmek Üzere Hazırlanması, servislerden iadesi, denetimleri, Kalite Sistemleri, İyi Eczacılık Uygulamaları, Kalite Sistemleri, İyi Depoculuk Uygulamaları, İyi İmalat Uygulamaları.

 

KEH111 Temel İlk Yardım (2+2)4: İlk yardımın temel uygulamarı, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, Yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma. 

 

YDİ108 Yabancı Dil II (2+0)2:  1- Reading and talking about holidays  2- Focusing on the present continuous (affirmative, questions and answers)  3- Reading a magazine article and a website 4- Focusing on the present continuous and simple present 5- Reading and talking about clothes and fashion and studying related vocabulary  6- Focusing on the comparative adjectives 7-Reading. And talking about films and famous peeople 8- Focusing on the superlatives 9- Studying vocabulary relate to voluntary work  10- Focusing on the future going to (intentions)  11- Reading and talking about the future of shopping  12- Focusing on “ will and wont” for predictions    13- Focusing on the present perfect  14- Focusing on giving  instructions   15- - Focusing on the present perfect  (irregular verbs) 16- Focusing on expressing opinions

 

TRD110 Türk Dili II (2+0)2: Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri Türkçede sesler ve sınıflandırılması. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve öz geçmiş yazımı.İmlâ ve noktalama

 

AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0)2:  1)İşgallerin başlamasıyla birlikte ülkenin içinde bulunduğu durum, bu duruma karşı tepkiler, Mustafa Kemal’in öncülüğünde kurtuluş çareleri, Mustafa Kemal’in hayatı, Kurtuluş Savaşı’na kadar ki dönemde bulunduğu görevler hakkında bilgi vermek.2)Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkma nedenleri, Milli mücadelenin başlaması, Mustafa Kemal’in öncülüğünde Milli mücadelenin hazırlık dönemini oluşturan Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve  Balıkesir Kongresi  hakkında bilgiler vermek ve bu kongrelerin ulusal mücadeleye katkılarını anlatmak.3)İstanbul’da son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması, burada Misak-ı Milli kararlarının alınması ve Mebuslar Meclisinin işgal devletlerin tarafından dağıtılması, İstanbul’un işgal edilmesini anlatmak. 4)Mustafa Kemal’in öncülüğünde Ankara’da T.B.M.M.’nin açılması, meclisin çalışması, aldığı kararlar, meclise karşı İstanbul Hükümeti tarafından ve işgal devletleri tarafından desteklenerek çıkarılan ayaklanmalar ve bu ayaklanmalara karşı Meclisin aldığı kararlardan (İstiklal Mahkemelerinin kurulması,   Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılması) hakkında bilgi vermek..5)T.B.M.M.’nin savaşın yönetimini ele almasıyla beraber güney bölgelerin savunulması, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmanın T.B.M.M. tarafından reddedilmesi, Doğu cephesindeki olaylar, batı cephesinde Yunanlıları durdurmak maksadıyla  yapılan mücadeleler (I.İnönü ve II . İnönü Savaşları) , bu dönemde karşılaşılan zorlukları anlatmak. 6)Kurtuluş Savaşı sırasında izlenen dış politika; Sovyetlerde ilişkiler, dış yardımlar, milli mücadelede öğretmenlerin rolünü açıklamak 7)Sakarya Meydan Muharebesi öncesi hazırlıklar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, İstiklal Marşı’nın Kabulü, Mustafa Kemal’in başkomutanlığa getirilmesi, Tekalif-i Milliye Kanununun (Milli Yükümlülükler) çıkarılması, Sakarya Meydan Muharebesi, Atatürk’e Gazilik ve Mareşellik Rütbelerin verilmesi, Büyük Taarruz ve yurdun büyük bir bölümünden düşmanının temizlenmesini anlatmak. 8)Mudanya Mütarekesinin yapılması, bunun ulusal mücadeleye katkıları, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya devletleri tarafından tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması; burada görüşülen konular, Lozan’da halledilemeyen meseleler hakkında bilgi vermek. 

 

KEH102 Eczanede Bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi (2+2)4: Bilgisayar ve bilgi teknolojileri hakkında genel bilgiler Ofis yazılımları hakkında genel bilgiler Kelime işlemciler Hesap tabloları İnternet Eczane Paket Yazılımları İlaç bilgi kaynakları Değişik eczane tipleri ve buralarda bilgi teknolojilerinin kullanımı Hastane eczaneleri Sigorta sistemleri

 

KEH104 Eczacılıkta Temel Hesaplamalar (1+2)4:  Genel Bilgiler Latince kısaltmalar ve roma rakamları Ölçü birimleri Sıcaklık birimleri ve dereceler Alkol derecesi, seyreltme tabloları Terazi ve tartım işlemleri, Damlalıkla yapılan işlemler, İlaçlarda doz Çözeltilerde konsantrasyon hesabı,Yoğunluk

 

KEH106 Genel Biyokimya (2+0)3: Biyokimya'nın tanımı, Metabolizma: Anabolizma ve katabolizma, Homeostazis, Proteinler ve amino asitler; yapısal özellikleri, sınıflandırılması ve protein -amino asit metabolizması, Enzimler ve Koenzimler, Vitaminler, Karbonhidratlar ; tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması, Karbonhidrat metabolizması, Lipidler; tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması, Lipid metabolizması, Nükleotidler ve Nükleik asitler, Mineraller, Hormonlar, Asit-baz dengesi

 

KEH108 Hastalık Bilgisi (3+0)3: Hastalık ve Sağlık ile ilgili Temel Kavramlar, Solunum sistemi hastalıkları belirti ve bulguları, Solunum sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Sinir sistemi, belirti ve bulguları, Sinir sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Dolaşım sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi bakım, Sindirim sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi ve bakımı, Kan hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi ve bakımı, Üriner sistem hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi ve bakımı, Endokrin sistem hastalıkları belirti bulgu tedavi ve bakımı, Diğer sistem hastalıkları, belirti ve bulguları, Diğer sistem hastalıkları ile tedavi ve bakımı

 

KEH110 Pratik İlaç Bilgisi I (3+0)5: İlaçların absorpsiyon, dağılım, metabolizasyonu ve itrahı, ilaçların uygulama yerleri, ilaç etkisini değiştiren faktörler, ilaç-ilaç etkileşmeleri; Reçete değerlendirme ve ilaç verilirken dikkat edilecek hususlar; Kemoterapötikler; Kardiyovasküler ve otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar; Solunum sistemini etkileyen ilaçlar; Gastrointestinal sistemi etkileyen ilaçlar.

 

KEH112 Genel Mikrobiyoloji (2+0)3: Mikrobiyolojinin Dalları ve Uygulama Alanları, Prokaryotik ve Ökaryotik Hücre Yapısı, Mikrobiyal Beslenme, Mikrobiyal Üreme, Mikrobiyal Metabolizma, Bakteri Genetiği, Mikroorganizmalar ve Çevre, Kemoterapötikler ve Mikroorganizmalar, İnsan Vücudunun Normal Flora Bölgeleri, Virüsler ve Mantarlar

 

KIYP116 İş Sağlığı ve Güvenliği (2+0)2: İş hukukunun temel kavramları İş sözleşmesi ve türleri İşin düzenlenmesi Sosyal güvenliğin genel esasları İşçilerin sosyal güvenliği Bağımsız çalışanların sosyal güvenliği Memurların sosyal güvenliği İşsizlik sigortası kanun hükümleri

 

KEH201 İlaç Şekilleri ve Teknolojisi I (2+0)4: İlaç Şekilleri – Genel Bilgiler, Sıvı ilaç şekilleri – I / Temel Kavramlar, Sıvı ilaç şekilleri – II / Teknolojisi, Sıvı ilaç şekilleri – III / Uygulamaları, Yarı-katı ilaç şekilleri – I / Temel Kavramlar, Yarı-katı ilaç şekilleri – II / Teknolojisi, Yarı-katı ilaç şekilleri – III / Uygulamaları, Sıvı ilaç şekillerinde hesaplamalar, Yarı-katı ilaç şekillerinde hesaplamalar, Sıvı ve yarı-katı ilaç şekillerine ilişkin örnekler ve değerlendirilmeleri.

 

KEH203 Eczane Hizmetleri Laboratuvar Uygulaması I (0+4)4: Laboratuvar çalışma güvenliği, Kimyasal maddelerle çalışma, tartım, karıştırma, ısıtma, soğutma, seyreltme, havan kullanımı işlemleri ve uygulamaları, Temel Farmasötik İşlemler; Distilasyon, damıtma, saflaştırma, süzme, süzgeç kâğıdı ve kullanımı, ekstraksiyon, süblimleştirme, kristallendirme uygulamaları, Eczacılıkta kullanılan sular, pirojensiz su üretim uygulamaları, Etiket Bilgisi ve Etiketleme Kuralları, Laboratuar kuralları; Laboratuar malzemeleri ve kullanımı, Kurutma; ilaçlarda nemin önemi, havanın nemi, nem ölçme ve kurutma teknikleri, Stabilite; stabilite çeşitleri ve eczacılıkta stabilitenin önemi, Tozlar; Paket ve kaşe, Katı Dozaj çeşitleri

 

KEH205 Pratik İlaç Bilgisi II (3+0)5: Kernoterapötikler ve direnç gelişimi, Pediatri ilaçları ve dikkat edilecek hususlar, Analjezik, antipretik ve antienflamtuar ilaçlar, Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar; Antihistaminik ilaçlar; Sindirim Sistemine Etkili İlaçlar; Kardiyevasküler Sisteme Etkili İlaçlar; Göze Etkili İlaçlar

 

KEH207 Kozmetik, Doğal ve Medikal Ürünler  (2+0)3: Sağlık sektöründe kullanılan ilaç dışı teşhis ve tedavi amaçlı medikal cihaz ve tıbbi ürünlerin tanıtımı, isimlendirilmesi, kullanım amacı, uygulama şekli, bakımı ,temel kozmetik ürünler ve doğal ürünler hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Bitkilerle tedavi ve Farmakognozi'de yer alan temel kavramlar, bitki sekonder metabolitleri, Çeşitli sistem hastalıklarında kullanılan doğal ürünler, aromaterapi, nutrasötikler , Türkiye'de doğal ürünler hakkında yasal düzenlemeler ve mevzuatlar. Kozmetiklerin tanımı Kozmetik taşıyıcı sistemler Yaşlanma önleyici ürünler Bebek kozmetikleri Selülit ürünleri Güneşten koruyucu ürünler Sabunlar, antiperspiranlar ve deodoranlar Renkli kozmetikler Saç boyaları ve bakım ürünleri Şampuanlar,Tıraş için kullanılan ürünler Ayak bakım ve banyo ürünleri Kozmetiklerin yan etkileri ve mikrobiyolojik özellikler Kozmetiklerin stabilitesi ve saklanması Etiket, ambalaj ve Yasal düzenlemeler

 

KEH209 Tıbbi Aromatik Bitkiler (2+0)4: Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler yönetmeliği, tıbbi bitkisel ürünlerin ruhsatı, tıbbi bitki botaniği, makroskobik ve mikroskobik teşhis, bitkilerin ve drogların adlandırılması, sınıflandırılması, tıbbi bitkiler, bitkisel ürünlerde temel kavramlar, bitkilerin içerdiği maddeler, bitkisel ilaçlarda kullanılan dozaj şekilleri, bitkisel ürünlerin saklanması, fitoterapi, bitkisel ürünlerin hazırlanması ve standardizasyonu, bitkisel ürünlerde yapılan analizler, bitkisel ürünlerin hazırlanmasında ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, bitkisel ürünlerin hazırlanmasında kullanılan bitkiler, bitki çayları ve hazırlama metotları gibi konular işlenecektir.

 

 

KEH211 Staj Değerlendirme (0+2)6: Yaz döneminde otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması. Eczanelerin konumu ve düzeni, Eczanelerde çalışabilecek personeller ve görev dağılımları, Eczanelerde bulunması zorunlu olan kimyasallar, ilaçlar ve çeşitli ürün ve malzemeler, Eczacının ve eczanenin sorumlulukları, Eczanelerde yapılan denetlemeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar, TEB ve eczacılar odasının görevlileri ve yetkileri, Sıralı dağıtım reçeteleri ve dikkat edilecek hususlar, Eczanelerde kabul edilebilecek reçeteler ve reçetelerde yer alması gereken bilgiler, Reçete giriş sistemleri ve reçete kayıt aşamaları, Fatura kesme ve reçete teslim aşamaları, Kontrole tabi ilaçlar, Reçete çeşitleri, Kayıt aşamaları ve dikkat edilecek hususlar. Ayrı bulundurulacak ilaçlar ve kimyasallar, saklama koşulları ve depolama, İlaç depoları, ilaç firmaları, medikal depolar ve çeşitli eczane ilaç, kimyasal ve araç-gereç temin kuruluşları ve çalışma koşulları, Stok kontrol, miad kontrol ve azalan ürün sipariş sistemleri ve uygulamaları, Majistral ürünler, özellikleri, hazırlanması, reçete kaydı ve dikkat edilmesi gerek hususlar, Hastalar ve doktorlarla eczanede iletişim, iletişim uygulamaları ve iletişimin önemi, İlaçların saklanma koşulları ve sıcaklıkları, Eczanelerde kullanılan çeşitli ücretli ve ücretsiz bilgisayar programları ve kullanımı, Komşu eczanelerle ilişkiler, Nöbetçi eczaneler, nöbetlerde eczanelerin sorumluluk ve yetkileri, Sahte ilaç, reçete ve raporlarda eczanenin sorumlulukları ve dikkat edilmesi gereken hususlar, Akılcı ilaç kullanımı ve eczanelerin geleceği.

 

KEH202 İlaç Şekilleri ve Teknolojisi II (2+0)4: Steril Ürünler –I, Steril Ürünler –II, Katı ilaç şekilleri –I, Katı ilaç şekilleri – II, Biyoeşdeğerlik / Biyoyararlanım, Stabilite, Kozmetik Ürünler, Radyofarmasötik Ürünler, Biyoteknolojik Ürünler, Tıbbi Cihazlar.

 

KEH204 Eczane Hizmetleri Laboratuvar Uygulaması II (0+4)4: Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik, Sterilizasyon; fiziksel ve kimyasal yöntemlerle yapılan sterilizasyonlar çalışmaları, İlaçların ambalajlanması; ambalaj çeşitleri ve ambalajların genel özellikleri. Süspansiyon, Emülsiyon ve Iiniment, Merhem, Krem Jel ve pat uygulamaları; Rektal ve vajinal supozituvarlar, Çözelti, Şurup, Kolutuvar, Steril Preparatlar uygulaması, Aerosoller, Biyoteknolojik Ürünler, Modem Terapötik Sistemler, Cerrahi ve Tıbbı Malzemeler, Radyofarmasötiklerin tanımlanması ve tanıtılması.

 

KEH206 Akılcı İlaç Kullanımı (2+0)4: Akılcı ilaç kullanımı prensipleri, Akılcı ilaç kullanımının genel ilkeleri, Akılcı ilaç kullanımında eczane teknikerinin rolü, Reçete hataları, Yaşlı ve çocuk hastalarda ilaç kullanımı, Gebelerde ilaç kullanımı, İlaç uygulama hataları, Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yasal mevzuat, Hastaları ilgilendiren akılcı ilaç kullanımı ilkeleri, İlaca ait güvenilir kaynaklar.

 

KEH208 Zehirlenmeler ve Antidotlar (2+0)4 : Toksikolojiye giriş ve tarihçe, Zehirli maddelerin sınıflandırılması ve Bilim dalları, Zehirlenmeyi etkileyen faktörler ve Etki mekanizması, İlaç etkileşmeleri ve zehirlenme belirtileri ile antidot bilgisi, Alkol ilaç etkileşmesi, Genetik toksikoloji, mutasyon ve kanser oluşumu, Organ, doku ve sistemlerde zehirlenmeler ve belirtileri, Zehirlenmelerde tedavi prensipleri ve antidotlar, Madde bağımlılığı, doping ve çeşitli ilaç suiistimalleri, Besin güvenliği ve zehirlenme, Önemli zehirli bitkiler ve mantar zehirlenmeleri ve antidot bilgisi

 

KEH210 Halk Sağlığı (2+0)3: Halk sağlığı koruma ve kademeleri, Sağlık gücünün yükseltilmesi, Erken Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon, Halk İçin Sağlık Eğitimi; Yaygın sağlık eğitimi, Örgün sağlık eğitimi, Sağlık Eğitim faktörleri; Eğitimi etkileyen faktörler, Eğitim yöntemleri (Gezi, Ders, Konferans, Panel, Grup Tartışması) Dekonsantrasyon, Sağlık eğitim konuları (Hijyen Sanitasyon, Beslenme, Dinlenme, Dependans, Üreme sağlığı aile planlaması, Bulaşıcı Hastalıklar bağışıklama ve aşılar, Yaşlanma, Kazalar, Sağlık İdaresi ve mevzuat.

 

 

KEH212 Beslenme İlkeleri (2+0)3 : Beslenme ve sağlık ilişkisini yorumlamak, besin ögeleri olarak gruplanan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralleri besinsel kaynak, çeşitli yaş gruplarındaki gereksinimleri ve metabolizma yönünden değerlendirmeleri kapsamaktadır.

 

KEH214 Pazarlama ve Satış (2+0)4: Satış tekniklerini öğrenerek sahada etkili bir şekilde uygulayabilmek. Ticari Pazarlama, Merchandising (Tanzim-Teşhir), Kategori Yönetimi,Ürün Konumlandırma,Banko, Havuz, Stand ve Gondol KullanımlarıLider ve Yönetici Algı Yönetimi Kararalma ve Sorumluluk Dağıtım Süreçleri Çatışmaları Yönetme ve Problem Çözme Teknikleri Multi-tasking’den, Odaklılığa Geçiş İletişim ve Empati Yönetimi, Motivasyon Teknikleri, Performans Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, İleri Satış Teknikleri,Sadık Müşteri Yaratma

 

KEH213 İşaret Dili (2+0)2: Türkçe işaret dili (TİD)in tanımı, El ve parmak şekilleri, Ellerin vücuda göre konumu, Mimiklerin fonksiyonu, Tek ve çift el kullanım, İşaretlerin Türkçeyle ilişkisi, İşareti anlamlandırma Özgün anlatım biçimi, El-beden uyumu Yüz ifadesi-mesaj uyumu, İşaret diliyle sözlü dili beraber kullanma Dudak hareketlerini abartmama, Selamlaşma Hal hatır sorma, TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma, TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma ve Duygu ve düşünceleri aktarma.

 

KEH215 İletişim Becerileri (2+0)2:  İletişim kavramını ve önemini öğrenmek; Etkin iletişimin sağlanması için gerekli koşulları öğrenmek;Sağlık sektöründe iletişimin önemini kavramak ; Beden dilini ve iletişime etkisini öğrenmek; Empati kavramını ve etkilerini kavramak.

 

KAY219 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2+0)2: 1)Yönetimin Tanımını, Süreçlerini Ve Kuramları. 2)Sağlık Sektörünün Temel Özellikleri. 3)Sağlık Sektöründe Planlama Ve Örgütleme Aşamasında Uyulması Gereken Etik İlkeler.4) Sağlık Sektöründe Politikaların Belirlenmesi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel İlkeler. 5)Sağlık Mevzuatına İlişkin Bilgi Edinmek

 

KİYP219 Toplam Kalite Yönetimi (2+0)2: 1)Kalite Kavramı.2) Kalite Kavramı-Standart ve Standardizasyon. 3)Kalite Yönetim Sisteminin Alt Yapısını Oluşturmak. 4)Kalite Standartlarını Uygulamak. 5)İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri Uygulamak

 

KEH216 Mesleki Etik (2+0)2: Etiğe giriş, Etiğin tanımı ve kapsamı, Ahlakın tanımı ve kapsamı, Etik sistemler, Hasta hakları ve etik, Hasta hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası bildirgeler, Mesleğin tanımı, meslek etiğine giriş, Meslek etiği kavramı ve ilkeleri, İş hayatında etik uygulamalar, Ekip çalışmasında etik uygulamalar, Örneklerle iş hayatında etik sorunlar ve çözüm önerileri.

 

KEH218 Mesleki İngilizce (2+0)2: Mesleki Terimler, Diyaloglar Cihazlar.

 

KEH220 Reçetesiz İlaç Bilgisi (2+0)2:  Reçetesiz ilaç kullanımına genel bakış, diğer ülkelerde reçetesiz ilaç uygulamaları, cilt için kullanılan ürünler (güneş koruyucular, bit şampuanları, nemlendiriciler vb); ağrı, ateş ve soğuk algınlığında kullanılan ilaçlar, vajinal ve kontraseptif ürünler, ağız hijyeni için kullanılan ürünler, kilo kontrolü ve uykuya yardımcı ürünler, göz ve kulak ürünleri, vaka çalışmaları.

 

KİYP234 Sunu Teknikleri (2+0)3: Teknolojik temel bilgiler, powerpoint hakkında temel bilgiler. Powerpoint kullanımının avantajları. Yönetim, üretim, satış planlamasında bilgisayar kullanımı. Sunu, tanıtım toplantısı, toplantı notları, slayt düzenleme.

 

STAJ

Otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması.

 

 

Türkçe