Diller

İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve Acil Yardım Programı

Hastane öncesi acil hizmetlerinin profesyonelce verilip ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektedir. İlk ve acil yardım programı ile hastane öncesi acil müdahale hizmetlerini profesyonelce verip, ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli merkezlere uygun koşullar ile taşınmasını ve yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirilmektedir.

Hazırlanan programda gelişen teknolojiye, eğitim yaklaşımlarına, kamu ve özel sektör gereksinimleri ile orta öğretimden meslek yüksekokullarına, meslek yüksekokullarından lisans eğitimine geçişte uyumluluk da dikkate alınacaktır.

Programın Amacı 

Bu programın amacı bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirleyen, durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygulayan, hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlayan, yolda hastaya acil bakım hizmeti veren, hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim eden, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi veren, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapan, gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapan nitelikli tekniker yetiştirmektir. 

İlk ve Acil Yardım Teknikeri Görev Tanımı
İlk ve acil yardım teknikeri, ilk ve acil yardım alanında önlisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; aldığı eğitim doğrultusunda Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan acil yardım ihtiyacı bulunan hasta veya yaralılara ilk yardım ve acil bakım uygulayan, kurtarma, temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapan bunların sağlık merkezlerine ulaşmasını sağlayan ve bu işin donanımının kullanımından ve kullanımına hazır tutulmasından sorumlu sağlık meslek mensubudur.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İlk ve acil yardım teknikerleri, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tanımlamak suretiyle hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilirler. Hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirler. Durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygular. Hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlar, gereğini yapar, Yolda hastaya acil bakım hizmeti verir, Hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim eder, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi verir, Hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapar, Gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapar.

 • Periferik venöz ve introsseoz girişim yapmak
 • Hastaneye ulaşıncaya kadar kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak
 • Oksijen uygulaması yapmak
 • İleri hava yolu uygulamaları yapmak
 • İleri kardiyak yaşam desteği ve ileri travma yaşam desteği yapmak
 • Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak
 • Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak
 • Acil doğum eylemine yardımcı olmak
 • Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir şekilde kullanmak
 • Ambulansı, teknik, tıbbi araç gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır tutmak
 • Görevi ile ilgili yazışma, raporlama, dosyalama, arşiv ve istatistiki çalışmaları yapmak

Çalışma Ortamı, Koşulları, Alanları ve İş Bulma Olanakları 
Programdan mezun olanlar ön lisans diploması alarak "İlk ve acil yardım teknikeri" unvanını alırlar ve hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilirler. İlk ve acil yardım teknikeri çalışma ortamı çok çeşitlidir. Kaza ve yangın yerlerine gittiğinde tehlike ile karşılaşabilir. Ambulans ve acil bakım teknikeri görevini yaparken polis, jandarma ve itfaiye gibi ekip mensuplarıyla, hasta yakınlarıyla ve diğer sağlık personeli ile iletişim halindedir. İlk ve acil yardım teknikerleri, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının ambulans servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar. Mesleki eğitimin az sayıda üniversitede verilmesi ve öğrenci kontenjanlarının düşük olması nedeniyle mezun olan öğrenciler iş bulma konusunda fazla zorlanmamaktadır. Kazalar sonrası ilk yardım, kurtarma ve taşıma hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen can kaybı ve sakatlıklar göz önüne alındığında “İlk ve acil yardım teknikerlerinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. İlk ve acil yardım teknikerleri, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar.

Eğitimin Süresi ve İçeriği  
İlk ve acil yardım teknikerliği eğitimi, 1 (bir) yıl hazırlık eğitiminden sonra ön lisans düzeyinde 2 (iki) yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak sürdürülür. Son yarıyılda yıl içi stajı vardır. Ayrıca 1. ve 2. sınıf sonunda 6'şar haftalık yaz stajı vardır. Stajlar hastane ve sağlık kurumlarında yapılır. Yıl  içi stajlarının hastanelerin (Tıp Fakültesi Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Hastaneler) acil servislerinde ve 112 Ambulans istasyonlarında yapmaktadırlar. İlk ve acil yardım teknikerliği programında eğitim süresi içerisinde öğrenciler; acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları konularında eğitim görürler. Ayrıca meslekleri ile ilgili olarak beden ve vücut gelişimi, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı, davranış bilimleri alanlarında da eğitilmektedirler. Öğrenciler ilk üç yarıyılda beden eğitimi ve vücut geliştirme, acil hasta bakımı, acil yardım ve kurtarma çalışmaları, ambulans servisi eğitimi gibi dersleri teorik ve pratik olarak alırlar. Ayrıca davranış bilimleri, anatomi, fizyoloji gibi derslerle genel kültür derslerini alırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir. Öğrenciler  2. yıl sonunda 30 iş günü olan yaz stajlarını hastane acil servislerinde ve 112 ambulans istasyonlarında  yapmaktadırlar. 4. yarıyılda yani son dönemde yıl içi stajı yaparlar ve sadece beden eğitimi ve vücut geliştirme ile yabancı dil derslerini alırlar. Ayrıca bölüm mezunu herkes mutlaka sürücü belgesi almak zorundadır. Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Sağlık Teknikeri Unvanı ile mezun öğrenciler; hastane öncesi acil bakım hizmetlerinde ve tüm acil servislerde çalışabilirler. Öğrencilerin, Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemelere uygun aşağıda belirtilen yeterliliklere sahip olarak mezun olmaları hedeflenmektedir;

 • Sağlık sistemini tanımak
 • İş organizasyonu yapmak
 • Liderlik yapabilmek
 • Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) durumlarda acil bakım uygulamak
 • Hasta veya yaralıyı değerlendirmek
 • Yaşam desteği sağlamak
 • Acil hastalıklarda acil bakım uygulamak
 • Travmalarda acil bakım uygulamak
 • Çevresel acillerde bakım uygulamak
 • Hasta veya yaralıya tedavi uygulamak
 • Hasta veya yaralının ihtiyaçlarını karşılamak
 • Hasta ve yaralı naklini sağlamak
 • Afetlerde acil bakım uygulamak
 • İnsan vücudunu yapısal ve fonksiyonel olarak değerlendirebilmek
 • Ambulans kullanmak
 • Spor yapmak
 • Yangınla mücadele etmek
 • Suda kurtarma yapabilmek

Meslekte İlerleme  
İlk ve acil yardım teknikerliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Sağlık Eğitimi, Sağlık Memurluğu, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Mezun olan öğrenciler “Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı ile geçebilmektedirler.

Fırat Üniversitesi Kovancılar MYO İlk ve Acil Yardım Programı

Bu programın hazırlanmasında YÖK raporu temel alınarak, ISCED 97 alan adları ve İKMEP kapsamında hazırlanan modül programları esas alınmıştır.

 

DERS PROGRAMI

 

Yarı Yıl

Ders Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Ders
Kredisi

Z/S

AKTS

T

U

1. YARIYIL

AİT 101

ATATÜRK İLKELER VE INKILAP TARİHİ

2

0

2

Z

2

TRD101

TÜRK DİLİ I

2

0

2

Z

2

YDİ 101

YABANCI DİL I

2

0

2

Z

2

KAY 101

FİZYOLOJİ

2

0

2

Z

4

KAY 103

BEDEN EĞİTİMİ VE VUCUT GELİŞTİRME

3

0

3

Z

4

KAY 105

ACİL HASTA BAKIMI I

4

2

5

Z

6

KAY 107

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I

3

2

4

Z

6

KAY 109

TIBBİ TERMİNOLOJİ

2

0

2

Z

4

 

20

4

22

 

30.0

2. YARIYIL

AİT 102

ATATÜRK İLKELER VE INKILAP TARİHİ II

2

0

2

Z

2

TRD102

TÜRK DİLİ II

2

0

2

Z

2

YDİ 102

YABANCI DİL II

2

0

2

Z

2

KAY 102

ACİL HASTA BAKIMI II

4

2

5

Z

6

KAY 104

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ II

3

2

4

Z

6

KAY 106

AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ

2

2

3

Z

5

KAY 108

TRAVMA

3

0

3

Z

4

KAY 110

ANATOMİ

3

0

3

Z

3

 

21

6

24

 

30.0

3. YARIYIL

KAY 201

ACİL HASTA BAKIMI III

4

2

5

Z

6

KAY 203

RESÜSİTASYON

2

2

3

Z

5

KAY 205

FARMAKOLOJİ

3

0

3

Z

3

KAY 207

MESLEKİ UYGULAMA

0

10

5

Z

8

KAY 209

STAJ

0

2

1

Z

4

 

 

9

16

17

 

26

SEÇMELİ DERSLER

 

KAY 211

SAĞLIK HUKUKU

2

0

2

S

2

KAY 213

AFET YÖNETİMİ

2

0

2

S

2

KAY 215

İLETİŞİM BECERİLERİ

2

0

2

S

2

KAY 217

BİLGİSAYAR İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

2

0

2

S

2

KAY 219

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

2

0

2

S

2

KİYP 219

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

2

0

2

S

2

KİYP 236

İŞARET DİLİ

2

0

2

S

2

  

13

16

21

 

30.0

 

NOT: SEÇMELİ DERSLERDEN 4 AKTS SEÇMEK ZORUNLUDUR.

 

4. YARIYIL

KAY 202

MESLEKİ UYGULAMA

0

16

8

Z

20

KAY 204

İLK YARDIM

2

2

3

Z

6

 

 

2

18

11

 

26

SEÇMELİ DERSLER

 

KAY 206

HALK SAĞLIĞI

2

0

2

S

2

KAY 208

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

2

0

2

S

2

KİYP 208

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

2

0

2

S

2

KAY 210

SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER

2

0

2

S

2

KAY 212

MESLEKİ ETİK

2

0

2

S

2

KAY 214

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ

2

0

2

S

2

KAY 216

MESLEKİ İNGİLİZCE

2

0

2

S

2

 

6

18

15

 

30.0

                 

 

 

 

1.11. Programda Yer Alan Tüm Derslerin İçeriği

 

I. YARIYIL

 

AİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE INKLAP TARİHİ I  (2+0)

 

 1)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi’nin okutulma amacının neler olduğunu gençlere anlatmak 2)Dersle ilgili belirli kavramları (İhtilal,ıslahat, tekamül, batılaşma, çağdaşlaşma, demokrasi, Atatürk’ün İnkılap hakkındaki görüşlerini) açıklamak 3)Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemdeki genel yapısını, Osmanlı İmparatorluğunun çökmesine neden olan sebeplerden iç sebepleri; Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet ve toplum yapısı ve bu yapının bozulmasını etki eden faktörleri belirtmek 4)Dış sebeplerden, Batıda gerçekleştirilen coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri ve bunların Osmanlı İmparatorluğu  üzerindeki etkileri, Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların (ticari imtiyazlar) Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri, sanayi devrimi ve bunun Osmanlı devleti üzerindeki etkileri.Fransız ihtilali ve Osmanlı İmparatorluğu’na etkilerini açıklamak.5)Osmanlı İmparatorluğunu çöküşten kurtarabilmek maksadıyla yapılmış olan ıslahat hareketlerinden; Tanzimat  önceki ıslahatlar, Tanzimat dönemi ıslahat hareketleri, Birinci Meşrutiyet dönemi ıslahat hareketleri, İkinci Meşrutiyet Dönemi ıslahat hareketleri, bu ıslahat hareketlerinin başarısız olma sebepleri hakkında bilgi vermek.6)19. Yüzyılın  sonu ve yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki fikir hareketlerinden Osmanlıcılık,İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık hakkında bilgi vermek.7)Anadolu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun jeopolitik durumu nedeniyle maruz kaldığı tehditler ve o dönemdeki devletler ile izlemiş olduğu politikalar hakkında bilgi verme.8)Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemdi Almanya’ya yanaşması, İttihat ve Terakki Partisi Yönetimi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve bunların Osmanlı İmparatorluğu’na etkileri 9)Birinci Dünya Savaşının başlaması, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa girme sebepleri, savaştığı cepheler, bu cephelerdeki genel durum, savaşın sonuçları , Osmanlı İmparatorluğu’yla yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması, bu antlaşmanın uygulanmaya başlanması ve işgallerin başlamasını, o anki ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatmak.10)Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İzmir’in işgal edilmesi buna karşı tepkilerin başlaması, bu dönemde devlet otoritesinin yokluğundan faydalanmaya çalışan azınlıkların faaliyetleri, Ermeni olayları (sözde ermeni soykırımı) işgallere karşı koymak maksadıyla kurulmuş olan Milli cemiyetler , Kuvay- i Milliye hareketi hakkında bilgi vermek..

 

 

TRD 101 TÜRK DİLİ I (2+0)

 

1-Dilin Tanımı 2- Dil Kültür İlişkisi 3- Dil Aileleri 4- Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri 5- Yapı bakımından dünya illeri 6- Türkçenin yapı özellikleri  7- Türkçenin tarihi gelişimi a- Eski Türkçe  b- Orta Türkçe  c- Yeni Türkçe  8- Türklerin kullandıkları alfabeler  9- Ses Bilgisi  10- Kelime ve Türkçedeki kelime türleri 11- Örnek metinlerle kelime ve cümle bilgisi

 

 

YDİ 101 YABANCI DİL I   (2+0)

 

1-A quick recap of the language sts have covered 2- Talking about friends and covering relevant vocabulary ,3-Talking abouat personalities and interest and focusing on related vocabulary , 4- Focusing on the present simple questions  5- Presenting vocabulary related to places  6- Reading a leafleti dialogue , an ainterview and a letter   7- Studying vocabulary related to “this to do” and months  8- Focusing on posseesive forms   9- Talking about people from history and the past life  10- Focusing on the past simple affirmative –regular and irregular verbs. 11- Telling stories and talking about books and films  12- Focusing on the past simplequestions and negatives 13- Focusing on countable and uncountable: some, any, a lot of and studying container words 14- Reading an article  15- Studying vocabulary related to sports and parts of tyhe body  16- Focusing on “have to/don’t have to” and “can/can’t”

 

 

KAY 101 FİZYOLOJİ   (2+0)

 

1)Fizyolojiye Giriş, Sinirsel Ve Humoral Regülasyon 2)Hücre ve Hücre Membranında Transport 3)Kan Fizyolojisi 4)Sindirim Sistemi Fizyolojisi 5)Metabolizma ve vücut ısısı regülasyonu 6)Solunum Sistemi Fizyolojisi 7)Kalp ve Dolaşım Sistemi Fizyolojisi 8)Endokrin Sistem 9)Boşaltım Sistemi 10)Sinir ve Kas Fizyolojisi 11)Sinir Sistemi Fizyolojisi

 

 

KAY 103 BEDEN EĞİTİMİ VÜCUT GELİŞTİRME (3+0)

 

1)Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı 2)Beden Eğitiminin Genel Amaçları 3)Hareketsiz Bir Yaşamın Sakıncaları 4)Çeşitli Beden Eğitimi Uygulamaları 5)Sağlıklı Yaşam İçin Spor Kriterleri 6)Farklı Spor Branşlarının Tanıtımı 7)Beden Eğitimi Etkinliklerinin Serbest Zaman Kavramı İçinde Değerlendirilmesi 8)İnsan Fizyolojisi, 9)Yaşam Boyu Sporun Fizyolojik Temelleri 10)Tüm Yaş Grupları İçin Formu Koruma Programları.

 

 

KAY 105 ACİL HASTA BAKIMI I  (4+2)

 

1)Dersin Tanımı,Giriş Amaç ve Öğrenim hedefleri, 2)Hasta ve Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak, 3)Hasta Ve Yaralının Ikinci Değerlendirmesini Yapmak, 4)Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, 5)Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uyglamak, 6)Kardiovasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek, 7)Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak, 8)Sinir Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, 9)Sinir Sistemi Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak.

 

 

KAY 107 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I  (3+2)

1)Sağlık hizmetlerini değerlendirmek, 2)Acil Sağlik Hizmetlerini Değerlendirmek, 3)Ambulans Ve Acil Sağlık Araçlarını Değerlendirmek, 4)Türkiyede Ambulans Donanımlarını Değerlendirmek, 5)Türkiyede Acil Servis Yapısı ve işleyişini Değerlendirmek, 6)Paramediğin Yetki Ve Sorumluluklarini Değerlendirmek, 7)Görev Organizasyonu Yapmak, 8)Kendi Güvenliliğni Sağlamak, 9)Hasta/Yarali Güvenliliğini Sağlamak, 10)Ambulans Ve Acil Sağlik Hizmetlerinde Haberleşmeyi Sağlamak

 

 

KAY 109 TIBBİ TERMİNOLOJİ  (2+0)

1)Tıbbi Terminolojiye Giriş  2)Latince’nin fonetik özellikleri  3)İsimlerde cins, sayı ve hal  4)İsimlerde çekimler  5)Grek çekimleri  6)Küçültme çekimleri  7)Sıfatlar  8)Sıfatlarda cins, sayı ve hal  9)Sıfatlerda çekimler  10)Sıfatlarda kıyas dereceleri  11)Özel kıyas dereceleri  12)Sayı sıfatlar

 

II. YARIYIL

 

 

AİT 102 ATATÜRK İLKERLERİ VE INKLAP TARİHİ II (2+0)

 

1)İşgallerin başlamasıyla birlikte ülkenin içinde bulunduğu durum, bu duruma karşı tepkiler, Mustafa Kemal’in öncülüğünde kurtuluş çareleri, Mustafa Kemal’in hayatı, Kurtuluş Savaşı’na kadar ki dönemde bulunduğu görevler hakkında bilgi vermek.2)Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkma nedenleri, Milli mücadelenin başlaması, Mustafa Kemal’in öncülüğünde Milli mücadelenin hazırlık dönemini oluşturan Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve  Balıkesir Kongresi  hakkında bilgiler vermek ve bu kongrelerin ulusal mücadeleye katkılarını anlatmak.3)İstanbul’da son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması, burada Misak-ı Milli kararlarının alınması ve Mebuslar Meclisinin işgal devletlerin tarafından dağıtılması, İstanbul’un işgal edilmesini anlatmak. 4)Mustafa Kemal’in öncülüğünde Ankara’da T.B.M.M.’nin açılması, meclisin çalışması, aldığı kararlar, meclise karşı İstanbul Hükümeti tarafından ve işgal devletleri tarafından desteklenerek çıkarılan ayaklanmalar ve bu ayaklanmalara karşı Meclisin aldığı kararlardan (İstiklal Mahkemelerinin kurulması,   Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılması) hakkında bilgi vermek..5)T.B.M.M.’nin savaşın yönetimini ele almasıyla beraber güney bölgelerin savunulması, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmanın T.B.M.M. tarafından reddedilmesi, Doğu cephesindeki olaylar, batı cephesinde Yunanlıları durdurmak maksadıyla  yapılan mücadeleler (I.İnönü ve II . İnönü Savaşları) , bu dönemde karşılaşılan zorlukları anlatmak. 6)Kurtuluş Savaşı sırasında izlenen dış politika; Sovyetlerde ilişkiler, dış yardımlar, milli mücadelede öğretmenlerin rolünü açıklamak 7)Sakarya Meydan Muharebesi öncesi hazırlıklar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, İstiklal Marşı’nın Kabulü, Mustafa Kemal’in başkomutanlığa getirilmesi, Tekalif-i Milliye Kanununun (Milli Yükümlülükler) çıkarılması, Sakarya Meydan Muharebesi, Atatürk’e Gazilik ve Mareşellik Rütbelerin verilmesi, Büyük Taarruz ve yurdun büyük bir bölümünden düşmanının temizlenmesini anlatmak. 8)Mudanya Mütarekesinin yapılması, bunun ulusal mücadeleye katkıları, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya devletleri tarafından tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması; burada görüşülen konular, Lozan’da halledilemeyen meseleler hakkında bilgi vermek. 

 

 

TRD 102 TÜRK DİLİ II  (2+0)

 

1- Yazı Türleri (a-Dilekçe b- Resmi Yazılar  c- Rapor  d- Makale   e-Fıkra f-Mektup g-Kompozisyon h- Tutanak) 2- Eser İnceleme (a- Roman  b-Hikaye) 3- Türk ve Dünya Edebiyatındaki önemli eserler 4- Konuşma Türleri (a-Konferans b- Panel  c- Mülakat d- Münazara)  

 

 

YDİ 102 YABANCI DİL II  (2+0)

 

 1- Reading and talking about holidays  2- Focusing on the present continuous (affirmative, questions and answers)  3- Reading a magazine article and a website 4- Focusing on the present continuous and simple present 5- Reading and talking about clothes and fashion and studying related vocabulary  6- Focusing on the comparative adjectives 7-Reading. And talking about films and famous peeople 8- Focusing on the superlatives 9- Studying vocabulary relate to voluntary work  10- Focusing on the future going to (intentions)  11- Reading and talking about the future of shopping  12- Focusing on “ will and wont” for predictions    13- Focusing on the present perfect  14- Focusing on giving  instructions   15- - Focusing on the present perfect  (irregular verbs) 16- Focusing on expressing opinions

 

KAY 102 ACİL HASTA BAKIMI II (4+2)

 

1)Dersin tanımı : Giriş,amaç ve öğrenim hedefleri 2)Hastave Yaralıyı Izlemek, 3)Ilaç Uygulamak, 4)Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, 5)Sindirim Sistemi Acilleri, 6)Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak, 7)Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek, 8)Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, 9)Sıvı-Elektrolik, Asit Baz ve Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirmek, 10)Enfeksiyon Hastalıklarınıda Acil Bakım uygulamak, 11)Ürogenital Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak

 

 

 

KAY 104 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ II (3+2)

 

1)Giriş amaç ve öğrenim hedefleri, 2)Afetlerde Temel Koruma Prensiplerine Uymak, 3)Afetlerde Acil Bakim Uygulamak, 4)Triaj, 5)Biyolojik Kaza Ve Saldırıda Acil Sağlik Hizmeti Uygulamak, 6)Kimyasal Kaza Ve Saldırada Acil Sağlik Hizmeti Uygulamak, 7)Nükleer, Radyoaktif Kaza Ve Saldırıda Acil Sağlik Hizmeti Uygulamak, 8)Personel Güvenliği Sorumluluk Kazanmak, 9)Yanıin Önlemek, Yangınla Mücadele Etmek, 10)Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak

 

 

KAY 106 AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ I  (2+2)

 

1- Acil Tıp Servis Sistemi 2- Ambulans Servis Standartları 3- Türkiyede Ambulans Servis Standardı 4- Araç Ve Ekipman Kontrolü 5- Trafik Bilgisi 6- Yangından Kurtarma Ve Yangın Güvenliği 7- Telsiz Ve Haberleşme 8- Kanuni Sorumluluklar  9- Ambulans Acil Kullanma bilgisi

 

 

KAY 108 TRAVMA (3+0)

 

1)Travma vakalarına genel yaklaşım uygulamak, 2)Diş Kanamlarinda, 3)Yumuşak Doku Yaralanmalarnıda 4)Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında, 5)Omurga Yaralanmalarinda, 6)Gögüs Yaralanmalarında, 7)Karin, Pelvis ve Ekstremite Yaralanmalrinda Acil Bakım Uygulama, 8)Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak, 9)Yanıklarda Acil Baıim Uygulamak.

 

 

KAY 110 ANATOMİ   (3+0)     

 

1)Terminoloji ve Genel Bilgiler  2)Hareket Sistemi; İskelet Sistemi; Üst Taraf ve Alt Taraf Kemikleri ve Eklemleri (Appendiküler İskelet) 3)Omurga, Pelvis, Göğüs Kemikleri, Kafa Kemikleri ve Eklemleri (Aksial İskelet)  4)Kas Sistemi:Mimik Kaslar, Çiğneme Kasları, Göz Kasları, Hyoid Üstü ve Hyoid Altı Kaslar, Diğer Boyun Kasları, Dil Kasları, Omurga Kasları, Solunum Kasları  5)Karın Duvarı Kasları, Pelvis Kasları, Omuz Kemeri Kasları, Kol Kasları ve Diğer Üst Taraf Kasları, Uyluk Kasları ve Diğer Alt Taraf Kasları  6)Dolaşım Sistemi; Kalp ve Arterler  7)Venler ve Lenfatik Sistem  8)Sindirim Sistemi; Ağız, Yutak, Yemek Borusu, Mide, İnce Barsaklar, Kalın Barsaklar  9)Sindirim Kanalının Eklenti Organları  10)Solunum Sistemi; Burun, Yutak, Gırtlak, Soluk Borusu, Bronşlar, Akciğerler, Mediastinum  11)Ürogenital Sistem; Böbrekler, Üreter , İdrar Torbası, Üretra, Kadın Üreme Sistemi, Erkek Üreme Sistemi  12)Endokrin Sistem  13)Sinir Sistemi; Merkezi Sinir Sistemi, Beyin ve Omurilik  14)Periferik Sinir Sistemi; Kranial Sinirler, Spinal Sinirler, Otonom Sinir Sistemi  15)Duyu Organları 

 

 

III. YARIYIL

 

 

KAY 201 ACİL HASTA BAKIMI III (4+2)

1)Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek 2)Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, 3)Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak, 4)Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak, 5)Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak, 6)Pediyatrik Hastaları Değerlendirmek, 7)Pediyatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak,8) Geriatrik Hastaları Değerlendirmek,9) Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak,10) Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak İle İlgili Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.

 

KAY 203 RESÜSİTASYON (2+2)

1)Temel Yaşam Desteği Sağlamak. 2)Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım Uygulamak. 3)Oksijen Tedavisini Uygulamak. 4)Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon Uygulamak.

 

KAY 205 FARMAKOLOJİ (3+0)

1)Farmakoloji ile ilgili temel bilgilerin kavranması. 2)İlaçların Etki Mekanizmalarının Kavranması. 3)Sistemik Hastalıklarda Ve Acil Durumlarda Kullanılan İlaçların Neler Olduğunu Kavramak ve Bunların Uygulaması Hakkında Bilgi Edinmek.4) İlaç-İlaç, İlaç-Besin Etkileşimlerinin Kavranması.

 

KAY 211 SAĞLIK HUKUKU (2+0)

1)Sağlık Hukuku Dersinde Teşhis Ve Tedavi Sözleşmesinin Unsurları, 2)Hukuki Niteliği, Tarafların Yükümlülükleri, 3)Sorumsuzluk Sözleşmesi, 4)Hukuki Sorumluluk Ve Sözleşmenin Sona Ermesi İncelenmektedir.

 

KAY 213 AFET YÖNETİMİ (2+0)

1)Acil Durum Yönetiminin İlkeleri-Kavramlar-Tanımlar ve Standartlar, 2)Yasal Mevzuat Acil Durum Planı ve Acil Durum Yönetiminin Unsurları, 3)Tehlike ve risk analizi, 4)Dahili ve harici kaynaklar, 5)Acil Durum Plan Örneklerinin İncelenmesi, 6)Acil Durumlarda Tahliyenin Önemi, 7)Acil Durumlarda İletişimin Önemi, 8)Acil Durumlarda Olay Komuta Sistemi, 9)Zarar Azaltma-Hazırlık Müdahale-İyileştirme Safhalarının İncelenmesi, 10)Masabaşı tatbikatlar.

 

KAY 215 İLETİŞİM BECERİLERİ (2+0)

1)İletişim Kavramı, Süreci, 2)Etkin İletişimin Temel Özellikleri, 3)İletişim Türleri, 4)İletişimde İşitmek Ve Algılamanın Önemi, 5)İletişim Engelleri, 6)Empati Kavramı, 7)Beden Dilinin İletişimdeki Rolü vb. Konulara Yönelik Bilgi Verilmesi Amaçlanmaktadır.

 

KAY 217 BİLGİSAYAR İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (2+0)

1)Bilişim Teknolojilerine ait temel Kavramların Tanıtılması, 2)Bir Bilgisayar Sistemindeki Temel Donanım Ve Yazılım Bileşenleri, 3)İşletim Sisteminin Amaçları. 4)işletim Sisteminin Kullanımı Ve Ayarlarının Temel Düzeyde Gerçekleştirilmesi.5) İnternet Teknolojisi Ve Kavramları. 6)Bir kelime İşlemci Programının Tanıtılması Ve Kullanımı Hakkında Temel Bilgilerin Verilmesi.7) Kelime İşlemci Araç Çubukları Ve Komutları Bilme. 8)Elektronik Tablolama Yazılımını, Alanına Uygun Ve Yeterli Düzeyde Kullanabilme.9) Sunu Yazılımını, Alanına Uygun Ve Yeterli Düzeyde Kullanabilme.

 

KAY 219 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (2+0)

1)Yönetimin Tanımını, Süreçlerini Ve Kuramları. 2)Sağlık Sektörünün Temel Özellikleri. 3)Sağlık Sektöründe Planlama Ve Örgütleme Aşamasında Uyulması Gereken Etik İlkeler.4) Sağlık Sektöründe Politikaların Belirlenmesi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel İlkeler. 5)Sağlık Mevzuatına İlişkin Bilgi Edinmek

 

KİYP 219 TOPLAN KALİTE YÖNETİMİ (2+0)

1)Kalite Kavramı.2) Kalite Kavramı-Standart ve Standardizasyon. 3)Kalite Yönetim Sisteminin Alt Yapısını Oluşturmak. 4)Kalite Standartlarını Uygulamak. 5)İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri Uygulamak

 

KİYP 236 İŞARET DİLİ (2+0)

1)Türkçe İşaret Dili (Tid)İn Tanımı.2)El ve parmak şekilleri,3)Ellerin Vücuda Göre Konumu, 4)Mimiklerin Fonksiyonu. 5)Tek ve çift el kullanım, 6)İşaretlerin Türkçeyle ilişkisi. 7)İşareti anlamlandırma Özgün anlatım biçimi. 8)El-Beden Uyumu 9)Yüz ifadesi-Mesaj Uyumu. 10)İşaret Diliyle Sözlü Dili Beraber Kullanma 11)Dudak Hareketlerini Abartmama. 12)TİD Kullanarak İşitme Engelli Bireyle İletişim Kurma.13) Duygu Ve Düşünceleri Aktarma. 14)Karşı Tarafı Anlama.

 

 

 

 

IV. YARIYIL

 

KAY 202 MESLEKİ UYGULAMA II   (0+16)

                                                                                                                                   

1)Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri . 2)Ekg Çekmek Ve Ritim Tanılamak.3)Acil İlaçlar. 4)Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama. 5)Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama. 6)Vaka Çalışması Vaka Çalışması Eğitim-Öğretim Ortamı Ve Donanım Ortam Donanım İşyeri Uygulama Laboratuarı Ve Uygulama (İş Sahası) Alanları Temel Yaşam Desteği Mankenleri Ve Malzemeleri,7) Vaka Kayıt Formu, Saniyeli Saat, Steteskop, Oksijen Tüpü, Laringoskop, Entübasyon Tüpleri, Airway, Acil Servisler, 112 acil yardım istasyonları, ambulanslar, ölçme ve değerlendirme öğrenme çıktıları ve yeterlilikler uygulamalı olarak değerlendirilmelidir

 

 

KAY 204 İLK YARDIM (2+2)

1) İlkyardım Temel Uygulamaları, 2)Birinci Ve İkinci Değerlendirme, 3)Yetişkin Temel Yaşam Desteği, 4)Çocuk Ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği, 5)Solunum Yolu Tıkanıklığında İlkyardım, 6)Dış Ve İç Kanamalar, 7)Yara Ve Yara Çeşitleri, 8)Bölgesel Yaralanmalarda, Baş Ve Omurga Kırıklarında İlkyardım, 9)Üst Ekstremite Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarında İlkyardım, 10)Kalça Ve Alt Ekstremite Kırık, Çıkı Ve Burkulmalarında İlkyardım, 11)Medikal Acillerde İlkyardım, 12)Zehirlenmeler, 13)Sıcak Çarpması, 14)Yanık Ve Donmalarda İlkyardım, 15)Hasta Ve Yaralı Taşıma Teknikleri Kısa Mesafede Hızlı Taşıma Teknikleri, 16)Sedye Oluşturarak Hasta Ve Yaralı Taşıma Teknikleri           

 

 

KAY 206 HALK SAĞLIĞI (2+0)

1)Halk Sağlığı Sorunlarını Belirleme, Bunun İçin Temel Bilgileri Vermek, Problemleri Çözerek Uygulamak.2)Halk Sağlığında Geçen Temel Kavram Ve Terimleri Açıklama .3) Çalıştığı Alanı Belli Başlı Özellikleriyle (Fizik, Biyolojik, Sosyal Çevre) Tanıyabilmesi, Mesleki Hak, Görev Ve Sorumlulukları Bilmesi Ve Önemini Kavraması, Toplumun Sağlık Sorunlarını Çözmede Bilgi Ve Beceri Kazanması, 4)Halk Sağlığı İle İlgili Bilimsel Ve Teknolojik Gelişimleri İzlenmesi, 5)Ekip Çalışması Ve Hizmeti Birlikte Götürmenin Önemini Kavrayabilmesi,6) Çalıştığı Alan İle İlgili Kayıtları Tutabilmesi Ve İstatistiksel Değerlendirmeleri Yapabilme, 7)Toplumdaki Risk Gruplarını Sorunları İle Birlikte Belirleyebilme, 8)Toplum Kalkınması İle İlgili Toplumun Potansiyel Gücünün Önemini Anlayabilme, 9)Toplumu Sağlık Konularında Eğitmeye Yönelik Eğitim Programları Düzenleme, 10)Halk Sağlığında Özel Bir Önemi Olan Ev Ziyaretlerini Planlayıp Düzenli Bir Şekilde Yapabilme

 

KAY 208 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ (2+0)

1)Araştırma Konularını Seçme,2)Kaynak Araştırması Yapma,3)Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme,4)Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Getirme,5)Sunuma Hazırlık Yapma,6)Sunumu Yapma,7)Genel Tekrar.

 

 

KAY 208 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2+0)

1)İlkyardım Eğitimi , 2) İlk Yardım Malzemeleri , 3)Kişisel Emniyet Sağlama , 4)Çalışanların Emniyetini Sağlama , 5)İş Ortamı Güvenliği Sağlama

 

 

KAY 210 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER (2+0)

 1)Halkla ilişkilerin tanımı.2)Halkla İlişkilerin Tarihsel gelişimi.3)Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar 4).Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler İhtiyacını Ortaya Çıkaran Nedenler.5)Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerde İzlenen Amaçlar.Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerde Temel İlkeler.6)Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Biriminin Genel Organizasyon İçindeki Yeri.7)Hastanelerde Halkla İlişkiler.8)Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Programının Geliştirilmesi.9)Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Faaliyetleri; Tanıtma, Tanıma.10)Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Faaliyetleri;Lobicilik, Sponsorluk, İmaj Yaratma.11)Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları.12)Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç, Gereç Ve Yöntemler.13)Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar

 

KAY 212 MESLEKİ ETİK (2+0)

 

1)Etik, Ahlak, Gibi Temel Kavramları Tanımlamak, 2)Ahlak ‘In Hangi Yöntemlerle Belirlendiğini Açıklamak,3)Etik Ve Ahlak Kavramları Arasındaki Farkları Açıklamak, 4)Temel Mesleki Değerleri Tanımlamak, 5)Mesleki Değerlerin Ahlaki Haklı Çıkarımlarını Açıklamak, 6)Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçlarını Açıklamak,7)Etik Analizi Yapabilecek,Etik Sorunları Karşısında Mesleki Değerler İle Haklı Çıkarılabilen Çözüm Üretebilmek, 8)Mesleki Değerleri Olgu Örneklerinde Uygulamak 9)Meslek Ahlakı Kurallarının Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemelerde Nasıl Yer Aldığını Tanımlamak,İlgili Düzenlemelere Nasıl Ulaşacağını Kavratmak,10) Sosyal Sorumluluk Kavramlarını Değerlendirebilmek.

 

KAY 214 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ (2+0)

1)Dersin Tanıtılması; Kapsamı Ve Zorunluluklar.2)Sağlık Psikolojisinin Tanımlanması Ve Alanın Tanıtılması.3)Sağlık Psikolojisinde  Kuramlar 4).Hasta Tedavi Ekibi İlişkisi.5)Stres Ve Sağlık:Sosyal Destek, Baş Etme Yolları.6)Durumsal Krizler: Hastalığa Bağlı Olarak Beliren Krizler .7)Kronik Ağrı Ve Ağrı İle Baş Etme. 8)Kanser Hastası Ve İletişim. 9)Kardiyovasküler Hastalıklar: Esansiyel yüksek Tansiyon, Koroner Kalp Hastalığı,Astım hastalarındaki Yeme Davranışları Ve Egzersiz Davranış Ve Sağlık: Alkol, Sigara Kullanımı.10)Ölümcül Veya Kronik Bir Hastalığı Olan Bireylerin Yakınlarının Yaşadığı Sorunlar.11)Değerlendirme                            

 

KAY 216 MESLEKİ İNGİLİZCE (2+0)

1) Human Body And Systems 2) Health Personnel 3) Home Vısıt By A Physicion 4 )Home Vısıt By A Physicion 5) To Have An Appointment On The Phone, 6 )At The Outpatient Clinic 7) At The Outpatient Clinic 8 )Admittance To Hospıtal 9) Adult Health Assesment Guide 10 )Child Healt Assesment Guide 11 )Perioperative Patient 12) Pain Assesment 13) Paramedics And Fırst Aid 14 )Career Planning And To Apply For A Job15) At The Out-Patient Clinic/Health Centers 16) Child Health Assesment Guide 17) Nursing 18) Maternal And Child Health Nursing 19) Home Accidents And First Aid 20) Home Accidents And First Aid 21) Vowel And Consanant Sounds 22) Reflexive Pronouns Modal Verbs Sentences (Simple-Compound-Complex) 23) Relative Pronouns And Clauses- Defining And Nondefining (People,Things) Adjective- Comparative And Superlative Constuctions 24) Adverbs Prepositions 25) Adverbs Prepositions 26) Determiners Gerunds And İnfinitives 27) Conjuctions (Because,as,...)

 

 

Türkçe